XH-XXH 타이밍벨트 규격

  • XH / XXH 고무 타이밍벨트 표준 규격
  • Pitch : XH : 22.225 mm / XXH : 31.75 mm
  • Material : 고무 
  • 비규격의 경우 주문제작 가능

XH XXH

#자요출처 : Mitsuboshi timing belts